hoofding BEVER BIEVENE

Inspraak in het Beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid 

Inspraakperiodes over projecten in uw buurt op een rijtje
Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid:

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link  https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be  vindt u het portaal terug en kan u vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vindt u er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.”

 

Meer info bij Katrien Debeuckelaere: katrien.debeuckelaere@vlaanderen.be
                     An Maeyens: an.maeyens@vlaanderen.be

Klik hier voor gemeente gerelateerde inspraakperiodes

Plan-MER sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II  

de volledig verklaarde kennisgeving in die periode tegelijkertijd via de volgende kanalen kan worden geraadpleegd vanaf 15/12/2021 tot en met 12/02/2022:
> via de website van het team MER
> via de website van de gemeente
> Via de website van het Departement Omgeving  
> Bij de gemeente of het Departement Omgeving

Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 Ė 2027 (14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022) 

In overeenstemming met artikel 4.2.11 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) wordt een openbaar onderzoek voor het ontwerp plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022. Het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 is vanaf 14 januari terug te vinden via de website van het Departement Landbouw en Visserij: http://www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER.

Opmerkingen op het plan-MER en op het ontwerp Plan kunnen uiterlijk 14 maart 2022 bezorgd worden:

 • per e-mail aan: Emaildepartement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER PL0-272 GLB’ in de titel);
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Landbouw en Visserij
  Secretariaat-generaal
  Plan-MER PL0-272 – GLB
  Ellipsgebouw, 5de verdieping
  Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;
 • of via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

De opmerkingen uit het openbaar onderzoek zullen in overweging genomen worden bij de goedkeuring van het definitieve plan-MER en bij de vaststelling van het definitieve Vlaamse GLB-Strategisch Plan.

Meer info

Meer informatie vindt u terug op de website van Departement Omgeving bij Milieueffectenrapportage (Team Mer).

Openbaar onderzoek plan-MER (14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022) 

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM)). Het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Programma EFMZVA 2021 – 2027 zullen vanaf 14 januari terug te vinden zijn via de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER.

Opmerkingen op het plan-MER en ontwerp Programma kunnen uiterlijk 14 maart 2022 bezorgd worden:

 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  • Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij
   Plan-MER 0269 – EFMZVA
   Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel,
 • per e-mail aan: Emaildepartement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 EFMZVA’ in de titel),
 • of via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Na het openbaar onderzoek zal het Departement Landbouw en Visserij en de aangestelde erkende Mer-coördinator (Tractebel) de opmerkingen bundelen en verwerken en overdragen aan Team MER, waarna deze een kwaliteitsbeoordeling zal uitvoeren.

Meer info

Meer informatie kan u terugvinden op de website van Departement Omgeving bij Milieueffectenrapportage (Team Mer).