hoofding BEVER BIEVENE

Sportraad 

De sportraad is een adviesraad. Zij geeft advies over alle sport-gerelateerde zaken. De sportraad bestaat uit afgevaardigden van Beverse sportvereni-gingen en de school.
De sportraad heeft tot doel de sportbeoefening in Bever te begeleiden en te bevorderen door advies te geven aan het gemeentebestuur.
De sportraad kan zelf initiatieven nemen of bestaande acties ondersteunen.


Erkenning sportverenigingen
Het erkenningsreglement kan je hier lezen.

Subsidies sportverenigingen 
Het document subsidieaanvraag voor het werkingsjaar 2014 is beschikbaar op de sportdienst. 
De gemeentelijke sportsubsidie bestaat uit 2 delen: een werkingssubsidie en een jeugdsportsubsidie.

  1. De werkingssubsidie is een subsidie ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen. Deze subsidie beantwoordt aan de eerste Vlaamse beleidsprioriteit voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid (decreet lokaal sportbeleid - d.d. 6 juli 2012 en besluit d.d. 16 november 2012).
  2. De jeugdsportsubsidie is een subsidie voor het stimuleren van de jeugdsportverenigingen tot professionalisering. Deze subsidie beantwoordt aan de tweede Vlaamse beleidsprioriteit voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid.
    Alle voorwaarden staan in het gemeentelijk sportsubsidiereglement 2014—2019 dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad d.d. 17 december 2013. 

Sportbeleid
Het sportbeleid zit vervat in het strategische meerjarenplan van de gemeente Bever. Het meerjarenplan wordt opgemaakt voor 6 jaar en omvat alle doelstellingen, plannen en acties die de gemeente gedurende die periode wil uitvoeren. In 2013 werd het nieuwe sportbeleid voor de komende 6 jaar uitgestippeld. Het gemeentebestuur tekende in op het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid dd. 06 juli 2012. Hierdoor diende het gemeentebestuur inspraak en advies te vragen op de meerjarenplanning met betrekking tot sport.

  •  Het gemeentebestuur betrekt de sportraad bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport en vraagt hierover advies.
  • De sportraad bespreekt jaarlijks de opgemaakte jaarrekening met betrekking tot het beleidsveld sport.
    • Het document komt online van zodra er een verslag van de bespreking is. 

Statuten sportraad

Afsprakennota sportraad

Samenstelling

Wielant Annemie   Voorzitter awielant@hotmail.com
Krikilion Jean-Marie   Ondervoorzitter en Secretaris  
Van Ruyskensvelde Ines   Penningmeester  
Buyl Kevin   Afgevaardigde school en FC Excelsior  
Ricour Bea   Lid  
Piecq Michaël   Afgevaardigde FC Excelsior  
Denaeyer Melanie   Afgevaardigde Just 2 Dance  
Ricour Annemie   Afgevaardigde Just 2 Dance  
Daubie Timothy   Afgevaardigde FC Excelsior  
Duyms Nancy   Administratief bediende Sport  
Vanholder Maxime   Schepen van Sport